Anny van Huet BV

home

… ondersteunt bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van u, uw medewerkers en/of uw organisatie.

Met trots presenteer ik bij deze de nieuwe huisstijl van Anny van Huet BV.
Na ruim twaalf jaar ondernemerschap was de uitstraling van mijn bedrijf aan verandering toe. Het logo, de website en de daarbij gebruikte kleurstelling staan symbool voor mij als ondernemer: midden in het leven, veelzijdig en enthousiast binnen een groot kleurrijk netwerk.

Anny van Huet BV handhaaft haar brede dienstenaanbod op de gebieden van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Begeleidingen, workshops, trainingen, organisatieadvies en – ondersteuning worden zo veel mogelijk afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Het doel dient echter altijd een verbeterde  communicatie en attitude. Dit doel is het afgelopen decennium bereikt bij zowel particulieren, individuele professionals als in non-profit organisaties en het bedrijfsleven.

Speciale aandacht wil ik vestigen op het dienstenaanbod aangaande operationeel verkeersmanagement waar incidentmanagement onderdeel van uit maakt. Anny van Huet BV is vanaf 2003 betrokken bij ontwikkelingen, opleidingen en begeleidingen ten aanzien van deze aandachtsgebieden. Samenwerking vond/vindt plaats mèt en voor een grote diversiteit aan professionals binnen de sector verkeer en vervoer.

Motto | Missie | Visie

Motto
Door beweging in balans

Missie
Organisaties en volwassenen op een inspirerende, sturende doch uitnodigende wijze ondersteunen in hun professionele en/of persoonlijke ontwikkeling middels begeleiding, training en advisering.

Visie
Ik werk vanuit een holistische en emancipatorische visie: Ieder mens en iedere organisatie

  • is uniek en heeft behoeften die onlosmakelijk verbonden zijn met een eigen psychosociale context 
  • geeft zelf richting aan de eigen behoeften en is zelf verantwoordelijk

Doel

Organisaties, professionals en volwassenen in het algemeen hebben hun kennis, inzicht en/of vaardigheden vergroot ten aanzien van (inter-persoonlijke) communicatie en/of operationeel verkeersmanagement. lees verder

Inter-persoonlijke communicatie
Inter-persoonlijke communicatie is de interactie die je hebt met een of meerdere personen; invloed van buitenaf. Deze invloed van buitenaf kan jouw innerlijke proces beïnvloeden en je zelfs een andere kant op sturen dan je zou willen. 
Dit geldt echter ook andersom. Jij bent voor anderen de invloed van buitenaf die het innerlijke proces van die perso(o)n(en) beïnvloedt. Het proces van inter-persoonlijke communicatie gaat vaak onbewust.

Wanneer inter-persoonlijke communicatie niet naar wens verloopt, kun je simpelweg de ontstane interactie verbreken. In situaties waarbij de interactie echter tot doel heeft om gezamenlijk af te stemmen of de samenwerking binnen de (werk)relatie te bevorderen, vraagt de stagnerende interactie om een bewuste beïnvloeding van het proces. Deze bewustwording kan tot stand worden gebracht door het gesprek met jezelf te voeren, van binnen. Dit heet reflecteren.

Reflecteren is het terugkijken op eigen ervaringen om ervan te leren.
Reflecteren kan op drie niveaus plaatsvinden: 

  • persoonlijk functioneren
  • beroepsmatig handelen
  • persoonlijk beroepsmatig handelen binnen een maatschappelijke context

Het draait in reflecteren in ieder geval altijd om jou.


Operationeel verkeersmanagement 
Operationeel verkeersmanagement heeft in Nederland de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt, mede door de toename van het aantal weggebruikers.
Een definitie van verkeersmanagement is: Het beïnvloeden van vraag en aanbod in het verkeer naar tijd en plaats, met als doel een zo goed mogelijk functionerend systeem.
De nadruk ligt dus op het wegverkeer.

De operationele beïnvloeding van vraag en aanbod geschiedt – naast de inzet van technische systemen – voor een belangrijk deel door mensen; professionals uit verschillende organisaties. Mensen die op hun beurt weer eigen kennis en deskundigheid vertegenwoordigen. Om de samenwerking tussen al die verschillende professionals te optimaliseren, is aan de aspecten incidentmanagement (IM) – samenwerken bij de afhandeling van ongevallen – en veiligheid veel aandacht besteed. Beide aspecten beïnvloeden namelijk op een zeer directe manier vraag en aanbod op de weg.

De praktijk wijst uit, dat – voor een optimaal functioneren van operationeel verkeersmanagement in Nederland – professionals voortdurend hun kennis- en kundeniveau op peil dienen te brengen/houden. Dit kan met behulp van informatiebijeenkomsten, workshops, trainingen en (gezamenlijke) oefeningen.

Doelgroep

Gezondheidszorginstellingen, de overheid, het bedrijfsleven (o.a. opleidingscentra), organisaties voor verkeer en vervoer en particulieren

Het bedrijf

persoonlijk | professioneel | vertrouwelijk | analytisch | oplossingsgericht | kwaliteit | humor

Anny van Huet

Anny de professional
Als begeleider fungeer ik als instrumenteel klankbord. Ik stimuleer de cliënt bij zijn/haar kritische en respectvolle beschouwing en zoektocht. Een gezonde dosis humor is daarbij onontbeerlijk.

Als trainer nodig ik professionals uit om op een praktische en interactieve manier kennis op het gebied van inter-persoonlijke communicatie, methodieken, procedures en richtlijnen tot zich te nemen en ermee te oefenen.

Als adviseur en ontwikkelaar verdiep ik me in de vraag van de opdrachtgever en tast ik de grenzen van de organisatiemogelijkheden af om gezamenlijk tot inspirerende ideeën te komen.


Anny de persoon
Zomaar wat karaktereigenschappen: positief ingesteld | analytisch | oplossingsgericht | creatief | sportief | gepassioneerd | kwaliteit nastrevend | natuurminnend | kleurrijk | consequent | luisterend
 

Geschiedenis

Ik ben mijn loopbaan begonnen als verpleegkundige. Al snel werd ik als manager aangesteld. Mede met opgedane kennis uit de nodige opleidingen heb ik, onder andere als interim manager, diverse veranderingsprocessen (be)geleid. Die ervaringen brachten mij onbewust steeds dichter bij mijn werkelijke interesse in het leven: de fascinatie voor de diversiteit van mensen en hun beweegredenen.

Wat beweegt mensen? Wat zijn hun wensen? Waar liggen hun kansen en waar hun
belemmeringen? In hoeverre nemen mensen al dan niet zelf de regie over hun leven?
Al deze vragen brachten bij mijzelf ook een verandering teweeg. Ik volgde een opleiding Professionele Begeleidingsvormen en startte in 2000 mijn eigen bedrijf.

Als ondernemer heb ik een grote diversiteit aan contacten. Deze contacten hebben mij weer gestimuleerd om mijn kennis en kunde ten aanzien van professionele begeleidingen uit te breiden en te verdiepen. Uitbreiding o.a. op het gebied van operationeel verkeersmanagement, waar incidentmanagement een onderdeel van is. Verdieping o.a. met betrekking tot NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), auti-communicatie en systemisch werken.